ताजा समाचार


राष्ट्र बैंकले माग्यो ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका नगद कारोबारको वविरण

द रियल समाचार     २०७८ माघ २०, बिहीबार, १५: ३९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ ,माघ २० गते
नयिामक नकिाय नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणज्यि बैंकहरुसँग सात लाख वा सोभन्दा बढी नगदमा भएका कारोबारहरुको पूर्ण वविरण मागेको छ । राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण वभिागले बैंकहरुलाई पत्र काटेर उक्त नर्दिेशन दएिको हो ।
अब बैंकहरुले गत साउनदेख िपुससम्म भएका ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेको नाम, खाता नम्बरसहति रकम कहलिे र कनि नकिालेको हो रु लगायत सबै वविरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने भएको छ । माघ २४ गतेसम्म उक्त वविरण पठाई सक्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भनेको छ ।
हाल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न पाइँदैन । यसबाहेक शंकास्पद कारोबार सम्बन्धमा अनविार्यरुपमा वत्तिीय जानकारी इकाईमा बैंक तथा वत्तिीय संस्थाले जानकारी दनिुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहलिे ७ लाख रुपैयाँभन्दा माथकिा सबै नगद कारोबारको वविरण राष्ट्र्र बैंकले बैंकहरुसँग मागेको छ । सुपरीवेक्षण वभिाग अन्तर्गतको सम्पत्त िशुद्धीकरण अनुगमन इकाईले सम्पत्त िशुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वत्तिीय लगानी नविारणको अवस्थाबारे गैरस्थलगत सुपरविेक्षणको क्रममा यस्तो वविरण माग गरेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।

खासगरी पछल्लिो समयमा क्रप्टिोकरेन्सी लगायत गैरकानुनी डजिटिल कारोबारमा बैंकहरुको नक्षिेप उपयोग भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारको वविरण मागेको स्रोतले बताएको छ । ॅहरेक दनि बैंकहरुबाट ठूलो परमिाणमा नक्षिेप बाहरिएिको देखन्छि । तर, त्यो कहाँ गयो भन्ने स्रोत भेटँिदैन,’ स्रोतले भन्यो, ॅत्यस्ता शंकास्पद गतविधि िरोक्न पन िउक्त वविरण माग गरएिको हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


प्रतिक्रिया
Top